DARMOWA DOSTAWA OD 129 zł                                     DO KAŻDEGO ZAMÓWIENIA PREZENT    

Regulamin konkursu IG - Powspominajmy!

REGULAMIN KONKURSU NA POŻEGNANIE WAKACJI
POD NAZWĄ „POWSPOMINAJMY!”

1. Postanowienia Ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest: SkinCare sp. z o. o. sp. k., prowadzący sklep internetowy pod adresem www.mojaazja.eu oraz działający na portalu Instagram pod nazwą mojaazja (https://www.instagram.com/mojaazja/) oraz na portalu Facebook pod nazwą MOJA AZJA - sekrety azjatyckiej pielęgnacji (https://www.facebook.com/mojaazja.eu) z siedzibą ul. Wojska Polskiego 12, 05-850 Macierzysz, identyfikującą się numerem NIP 521-372-92-88, REGON 36417096400000, KRS 0000611685, kapitał zakładowy 5.000 zł, dalej zwanym „Organizatorem”.
 2. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Konkurs rozpoczyna się dnia 26 czerwca 2021 r. o godz. 18:00, a kończy się dnia 1 września 2021 r. o godz. 23:59:59 czasu polskiego.

2. Uczestnicy i zasady Konkursu

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która:

a) zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie;

b) ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

c) zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

d) posiada konto w serwisie Instagram,

e) wykona Zadanie Konkursowe.

 1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w §2. ust. 2 Regulaminu.
 2. Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
 3. Celem wzięcia udziału w Konkursie, w czasie jego trwania, Uczestnik:

a) będzie obserwował profil Instagramowy Organizatora, tj. profil mojaazja (https://www.instagram.com/mojaazja/),

b) polubi post konkursowy na profilu Instagramowym Organizatora,

c) skomentuje post konkursowy na profilu Organizatora umieszczając w komentarzu emotikony odpowiadające jego wakacyjną przygodę,

d) oznaczenie 3 (słownie: trzech) profili innych użytkowników Instagrama, zapraszając ich tym samym do wzięcia udziału w konkursie.

 1. Wykonanie Zadania Konkursowego oznacza:

- dodanie profilu mojaazja do grona profili obserwowanych przez Użytkownika na Instagramie,

- polubienie przez Użytkownika postu konkursowego na profilu Organizatora poprzez podwójne klikniecie w post konkursowy lub zaznaczenie ikony serduszka pod postem konkursowym,

- skomentowanie postu konkursowego na profilu Instagramowym Organizatora, który uprzednio polubił, umieszczając w nim ciąg emotikonek składających się na historię opowiadającą, co ciekawego przydarzyło się Użytkownikowi w miesiącach wakacyjnych,

- umieści w tym samym komentarzu oznaczenie poprzez dodanie przed nazwą „@” 3 (słownie: trzech) innych użytkowników Instagrama, zachęcając ich do wzięcia udziału w zabawie.

 1. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie Konkursowe w czasie trwania Konkursu.
 2. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wiele razy.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nie uwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:

a) nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie;

b) działają z fikcyjnych konta/profili w serwisie Instagram;

c) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram;

d) naruszają regulamin serwisu Instagram;

e) użyli w Zadaniu Konkursowym słowa powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne;

f) przywłaszczyli w Zadaniu Konkursowym treści, do których nie posiadają praw autorskich.

3. Prawa do wykonanych Zadań Konkursowych

 1. Uczestnik zapewnia, że wykonane Zadanie Konkursowe nie będzie naruszać jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych.
 2. Na podstawie art. 921 § 3 ustawy Kodeks cywilny Organizator zastrzega z chwilą wydania Nagrody - nabycia niewyłącznej licencji do nagrodzonego w Konkursie Zadania Konkursowego bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, a nagrodzony Uczestnik Konkursu (Zwycięzca) udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji do nagrodzonego Zadania Konkursowego na następujących polach eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci telekomunikacyjnych i informatycznych.

4. Nagrody i wyłonienie Zwycięzców

 1. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu Organizator powoła 2 osobową Komisję dalej zwaną Komisją Konkursu. Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestników, którym przyznane zostaną Nagrody (dalej: Zwycięzców). Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.
 2. Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursu dokona oceny wykonanych Zadań Konkursowych pod kątem ich atrakcyjności, oryginalności i kreatywności oraz wyłoni w ten sposób 5 (słownie: pięciu) Zwycięzców.
 3. Zwycięzcy Konkursu przyznana zostanie nagroda o wartości 15 zł (słownie: piętnastu) złotych, składająca się z:

1 (słownie: jednego) produktu - SHE'S LAB Odżywcza maseczka w płachcie "woda lodowcowa i AWOKADO"

1 (słownie: jednego) produktu - SHE'S LAB Rozświetlająca maska na twarz "woda lodowcowa i KOKOS"

1 (słownie: jednego) produktu - SHE'S LAB Wygładzająca maska do twarzy "woda lodowcowa i PAPAJA"

 1. Nagrody są wybierane przez Organizatora jedynie spośród oferty dostępnej na stronie Organizatora www.mojaazja.eu. Wartość nagród kosmetycznych ustalona jest na podstawie rekomendowanej ceny sprzedaży detalicznej (RRP).
 2. Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.
 3. Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzców najpóźniej w dniu 2 września 2021 r.
 4. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o uzyskaniu Nagrody poprzez zamieszczenia listy Zwycięzców wskazujących nazwy profili Użytkowników w profilu Organizatora w serwisie Instagram w opisie postu dodanego na swój profil Instagramowy najpóźniej dnia 2 września 2021 r. Ponadto informacja o wygranej w Konkursie zostanie przesłana Zwycięzcom w wiadomości prywatnej w serwisie Instagram.
 5. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi w ciągu 14 dni od dnia wysłania przez Organizatora, wiadomości prywatnej o wygranej informacji niezbędnych przekazania Nagrody, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, i adresu korespondencyjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polski.
 6. W przypadku nie przekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w ust. 7 powyżej danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Komisja Konkursowa wybierze kolejnego Uczestnika otrzymującego daną Nagrodę.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.
 8. Nagroda zostanie przesłana przez Organizatora Zwycięzcy na adres wskazany przez Zwycięzcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie do 14 dni od dnia przysłania przez Zwycięzcę w odpowiedzi na informację powiadamiającą o przyznanej Nagrodzie wszelkich danych umożliwiających wysyłkę Nagrody, tylko jeden raz.
 9. Fundatorem nagród jest Organizator.
 10. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią.
 11. Nagrody nie mogą być wymieniane na inne produkty ani zwracane Organizatorowi.
 12. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
 13. W Konkursie można otrzymać Nagrodę tylko 1 (słownie: jeden) raz.
 14. Nagroda zostanie wysłana Uczestnikowi na koszt Organizatora.
 15. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną.

5. Dane Osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z Organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres ul. Wojska Polskiego 12, 05-850 Macierzysz oraz na adres e-mail info@mojaazja.eu.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – realizacja umowy, art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w okresie i zakresie (celu) niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Laureatów również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek udziału w Konkursie i wydania Nagród Zwycięzcom, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Konkurs.
 6. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail info@mojaazja.eu.
 8. Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególności jak KAS, organy ścigania.
 9. Dane osobowe nie są transferowane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 10. Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.

6. Reklamacje

 1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji do Organizatora z dopiskiem - Reklamacja: Konkurs: „Powspominajmy!” na adres e-mail: info@mojaazja.eu lub adres korespondencyjny Organizatora ul. Wojska Polskiego 12, 05-850 Macierzysz związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 7 dni po zakończeniu Konkursu.
 2. Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres do korespondencji na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamacje.
 3. Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację listem poleconym wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację lub na adres e-mail, przy użyciu którego reklamacja została złożona.
 4. Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.

7. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 sierpnia 2021 r.
 2. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (t. j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 847) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.
 4. Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu za pośrednictwem publicznej sieci teleinformatycznej Internet pod adresem www.mojaazja.eu oraz w siedzibie Organizatora.
 5. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu.
 6. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa.
 7. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Instagram ani z nim związana.
 8. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.
 9. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.
do góry
Znamy sposób na piękną i młodą skórę!
Zatrzymaj czas i
złap 10% zniżki
na pierwsze zamówienie.

Sprawdzone sekrety pielęgnacyjne i bestsellery
specjalnie dla Ciebie. Zapisz się!

Łap
zniżkę
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl